Verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning

Montessoriförskolan Mimosan är en föräldrakooperativt driven ekonomisk förening, vars syfte är att driva en verksamhet inspirerad av Montessoripedagogiken. Den årliga föreningsstämman tillsätter en styrelse som ansvarar för ekonomin och annat som tillhör den löpande driften.

Styrelsen består av föräldrar och är ytterst ansvarig för förskolan. Den pedagogiska verksamheten drivs av förskolans pedagoger samt en förskolechef. Mimosan har en barngrupp på 23 barn.

Vi har arbetat fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den arbetar vi fortlöpande samt förebyggande. Vi ser till att barnen samt personalen behandlar alla utifrån tanken om allas lika värde. Det är viktigt att ta tag i och följa upp en situation där någon behandlas annorlunda på grund av könstillhörighet, kulturell tillhörighet eller liknande, likväl som att arbeta i förebyggande syfte.

Verksamhetsidé

• Vår förskola genomsyras av ett Montessori inspirerat och demokratiskt arbetssätt.
• Alla barn har rätt att möta engagerade och närvarande vuxna.
• Att barnen blir trygga och självständiga.
• Vi lär barnen att visa respekt för olikheter och andra kulturer, samt visa omsorg om och ta hänsyn till andra människor, djur och natur.
• Vi bemöter varje barn oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller ålder utifrån den individ de är.
• Mimosans pedagoger är positiva förebilder som stärker och uppmuntra barnen.
• Förskolan lägger stor vikt vid miljö och naturfrågor.
• En positiv framtidstro präglar förskolans verksamhet.

Vår verksamhet är Montessori inspirerad.

• Enligt Montessori finns det tre pedagoger. Den första är barnet, den andre är den vuxne pedagogen, den tredje är vår förberedda och inspirerande miljö.
• Vi stärker barnens självkänsla bl.a. genom att bekräfta och se barnen. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”, är ett viktigt förhållningssätt inom Montessoripedagogiken.

I vår inspirerande och förberedda Montessorimiljö väcker vi barnens lust att upptäcka och lära. De får den frihet de behöver för att välja sitt eget arbete/lek och ansvara för det. I den förberedda miljön kan barnen utforska i sin egen takt. Barnen kan arbeta med allt från skapande, språkträning, geometriska former, utforska matematikens och geografins värld samt leka i t.ex. hemvisten eller med byggmaterial. Vi uppmuntrar samarbetslekar, turtagning och därmed motarbetar vi konkurrens. Vi ger stort utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi stödjer barnens självkänsla och inre trygghet genom att bemöta dem på den nivå de är i sin utveckling. Alla ska kunna komma till tals i olika sammanhang och på olika sätt. Alla deltar efter sin förmåga oavsett kön, ålder och andra olikheter.

Pedagogerna ska genom fortbildning, litteratur, diskussion och reflektion kunna delge sina egna demokratiska värderingar och på så sätt verka som positiva förebilder för barnens värdegrund.

Ur Lpfö98,reviderad 2016
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till
olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”
Utevistelse

En av Maria Montessoris grundtankar är Cosmic education som bland annat handlar om att lära barnen visa respekt för allt levande på jorden.

För att barn ska få en bild av natur och miljö måste vi ge dem konkreta upplevelser av naturen. Vi ska ge dem början på en insikt om att allt hör samman i ett evigt kretslopp och att människan är en del av naturen. Vi går till skogen flera gånger i veckan och barnen får lära sig att vara rädd om naturen, och även en del om olika växter och djur samt allemansrätten. Genom vår dagliga utevistelse både i skogar och parker, får barnet följa årstidsväxlingar, vi använder oss av sånger, ramsor, lekar, och skapande verksamhet för att spegla årstidernas skiftningar.
Föräldrasamverkan och inflytande

På Mimosan är en pedagog tillsammans med föräldrarna involverade i alla områden i olika arbetsgrupper. De ansvarar för t.ex. utomhus- inomhusmiljö, tvätt, inköpsansvar. Föräldrarna bjuds in till föräldramöten där de ges tid och utrymme till synpunkter och förslag på ändringar eller tillägg i verksamheten. Vi tar även vara på föräldrarnas önskemål som kommer fram genom våra dagliga samtal. Föräldrarna har stort engagemang i verksamheten.
Barns inflytande

Genom dagliga samtal och diskussioner, påverkar barnen verksamheten. Barnens tankar och åsikter respekteras och tas på allvar. Vi tar till oss deras idéer och formar verksamheten efter dessa. En del av barnen ingår även i vårt grön flagg råd där de kommer med förslag och idéer som de presenterar för den övriga barngruppen.

Ur Lpfö98, reviderad 2016

Förskolelärare ska ansvara för
• att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Arbetslaget ska
• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras
• ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.
Dokumentation

Vi arbetar fortlöpande med pedagogisk dokumentation genom observation, foto, samtal och intervjuer. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar. Vi återkopplar ständigt till Lpfö98, reviderad 2016.
Övergång mellan skola och förskola

Vårdnadshavare kommer tillsammans med pedagogerna samt barnen att fylla i ett dokument som följer med upp till skolan. Skolbesök kommer att fortsätta. Utöver detta så har Mimosan ett samarbete med en annan förskola så att de blivande skolbarnen får möta andra blivande skolbarn och därmed vidga sitt kontaktnät på Lidingö.

Verksamhetsåret

 

Screen Shot 2018-06-04 at 21.41.48