Verksamhetsplan Hösten 2017

Verksamhetsbeskrivning 

Montessoriförskolan Mimosan är en föräldrakooperativt driven ekonomisk förening, vars syfte är att driva en verksamhet inspirerad av Montessoripedagogiken. Den årliga föreningsstämman tillsätter en styrelse som ansvarar för ekonomin och annat som tillhör den löpande driften.

Styrelsen består av föräldrar och är ytterst ansvarig för förskolan. Den pedagogiska verksamheten drivs av förskolans pedagoger samt en förskolechef. Mimosan har en barngrupp på 21 barn.

Vi har arbetat fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den arbetar vi fortlöpande samt förebyggande. Vi ser till att barnen samt personalen behandlar alla utifrån tanken om allas lika värde. Det är viktigt att ta tag i och följa upp en situation där någon behandlas annorlunda på grund av könstillhörighet, kulturell tillhörighet eller liknande, likväl som att arbeta i förebyggande syfte. 

Verksamhetsidé

 Vår förskola genomsyras av ett Montessori inspirerat och demokratiskt arbetssätt.

 • Alla barn har rätt att möta engagerade och närvarande vuxna.
 • Att barnen blir trygga och självständiga.
 • Vi lär barnen att visa respekt för olikheter och andra kulturer, samt visa omsorg om och ta hänsyn till andra människor, djur och natur.
 • Vi bemöter varje barn oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller ålder utifrån den individ de är.
 • Mimosans pedagoger är positiva förebilder som stärker och uppmuntra barnen.
 • Förskolan lägger stor vikt vid miljö och naturfrågor.
 • En positiv framtidstro präglar förskolans verksamhet.

 Vår verksamhet är Montessori inspirerad.

 • Enligt Montessori finns det tre pedagoger. Den första är barnet, den andre är den vuxne pedagogen, den tredje är vår förberedda och inspirerande miljö.
 • Vi stärker barnens självkänsla bl.a. genom att bekräfta och se barnen. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”, är ett viktigt förhållningssätt inom Montessoripedagogiken.

I vår inspirerande och förberedda Montessorimiljö väcker vi barnens lust att upptäcka och lära. De får den frihet de behöver för att välja sitt eget arbete/lek och ansvara för det. I den förberedda miljön kan barnen utforska i sin egen takt. Barnen kan arbeta med allt från skapande, språkträning, geometriska former, utforska matematikens och geografins värld samt leka i t.ex. hemvisten eller med byggmaterial. Vi uppmuntrar samarbetslekar, turtagning och därmed motarbetar vi konkurrens. Vi ger stort utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi stödjer barnens självkänsla och inre trygghet genom att bemöta dem på den nivå de är i sin utveckling. Alla ska kunna komma till tals i olika sammanhang och på olika sätt. Alla deltar efter sin förmåga oavsett kön, ålder och andra olikheter.

Pedagogerna ska genom fortbildning, litteratur, diskussion och reflektion kunna delge sina egna demokratiska värderingar och på så sätt verka som positiva förebilder för barnens värdegrund.

 Ur Lpfö98,reviderad 2016

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

            situation samt vilja att hjälpa andra,

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till

           olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • förståelse för att alla människor har lika värde
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”

Utevistelse

En av Maria Montessoris grundtankar är Cosmic education som bland annat handlar om att lära barnen visa respekt för allt levande på jorden.

För att barn ska få en bild av natur och miljö måste vi ge dem konkreta upplevelser av naturen. Vi ska ge dem början på en insikt om att allt hör samman i ett evigt kretslopp och att människan är en del av naturen. Vi går till skogen flera gånger i veckan och barnen får lära sig att vara rädd om naturen, och även en del om olika växter och djur samt allemansrätten. Genom vår dagliga utevistelse både i skogar och parker, får barnet följa årstidsväxlingar, vi använder oss av sånger, ramsor, lekar, och skapande verksamhet för att spegla årstidernas skiftningar.

Föräldrasamverkan och inflytande

 På Mimosan är en pedagog tillsammans med föräldrarna involverade i alla områden i olika arbetsgrupper. De ansvarar för t.ex. utomhus- inomhusmiljö, tvätt, inköpsansvar. Föräldrarna bjuds in till föräldramöten där de ges tid och utrymme till synpunkter och förslag på ändringar eller tillägg i verksamheten. Vi tar även vara på föräldrarnas önskemål som kommer fram genom våra dagliga samtal. Föräldrarna har stort engagemang i verksamheten.

 Barns inflytande

 Genom dagliga samtal och diskussioner, påverkar barnen verksamheten. Barnens tankar och åsikter respekteras och tas på allvar. Vi tar till oss deras idéer och formar verksamheten efter dessa. En del av barnen ingår även i vårt grön flagg råd där de kommer med förslag och idéer som de presenterar för den övriga barngruppen.

Ur Lpfö98, reviderad 2016

 ”Förskolelärare ska ansvara för

 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 Arbetslaget ska

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras
 • ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.

Dokumentation

 Vi arbetar fortlöpande med pedagogisk dokumentation genom observation, foto, samtal och intervjuer. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar. Vi återkopplar ständigt till Lpfö98, reviderad 2016.

Övergång mellan skola och förskola

 Vårdnadshavare kommer  tillsammans med pedagogerna samt barnen att fylla i ett dokument som följer med upp till skolan. Skolbesök kommer att fortsätta. Utöver detta så har Mimosan ett samarbete med en annan förskola så att de blivande skolbarnen får möta andra blivande skolbarn och därmed vidga sitt kontaktnät på Lidingö.

Verksamhetsåret.

 Traditioner där barnen är med och planerar och förbereder är trevliga inslag i den vardagliga verksamheten som skapar ett gott samarbete på förskolan. Vi har årligen, luciafirande, semelfrukost, vårvernissage och sommarfest.

Höstterminen 2017 på Mimosan

Vår verksamhet kommer fortlöpa i enighet med förskolans läroplan (Lpfö98, rev.2016), Mimosans värdegrund samt Maria Montessoris anda vad gällande material och filosofin inom montessoripedagogiken.

Höstens stora fokus kommer att ligga på att få alla barn trygga på Mimosan samt att få ihop gruppen. Detta är extra viktigt på hösten då barngruppen förändras eftersom nya barn skolas in. Det är viktigt att alla barn är trygga hos oss och att alla känner sig som en del av Mimosan. Detta sker genom att vi som pedagoger är närvarande och lyhörda och att vi guidar och stöttar individen och skapar en god gruppkänsla. Vi leker lekar, gör övningar och aktiviteter som stärker både jaget och gruppen.

Vi kommer även att lägga stort fokus på vårt tema som denna termin är ”klassiska sagor”. I detta tema kommer vi kunna väva in många ämnen som kultur, språk, skapande samt drama. Med hjälp av sagorna knyter vi även an till vår värdegrund genom att vi låter barnen samarbeta i både skapande samt berättarprocessen.

I läroplanen står det att varje barn;

Utvecklar sin nyfikenhet, samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ger uttryck för sina uppfattningar.

Vi kommer berätta dessa sagor med hjälp av böcker, bilder, dramatisering, teater och flano. Barnen ska själva få skapa sagor och sedan berätta för sina kamrater.

I läroplanen står det;

Förskolan skall sträva efter att varje barn;

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

 Vi kommer även att lägga stor vikt vid rörelse, både i inomhus –och utomhusmiljö. Detta för att träna barnens motorik, balans, kroppsuppfattning, takt och rytm. Vi ska yoga, använda oss av miniröris, rörelsetåget och balansbanor både inne och ute. Vi kommer även som vanligt att gå på upptäcktsfärder i skogen. Tillsammans med de äldsta barnen åker vi som vanligt skridskor.
I läroplanen står det;
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barnen kommer att arbeta med fysik och kemi och göra olika experiment. De kommer få ställa egna hypoteser och på sin nivå utföra olika experiment under terminen.
I läroplanen står det;
Att barnen ska få möjlighet att Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen

 Ett av våra värdeord på Mimosan är Cosmic education:

Som vanligt kommer vi att vara mycket i skogen. Vi kommer bland annat att ta reda på hur djuren och naturen förbereder för vår kalla vinter, vi kommer att ta tillvara det som hösten har att erbjuda genom att plocka och koka blåbärssylt, baka olika pajer, skapa med rönnbär, löv, kottar och kastanjer.

Svampen och äpplet kommer att få utrymme, vi kommer att lära oss om svampens olika delar och vilka svampar som finns. Äpplen ska vi plocka, läsa om, skapa bilder med, samt baka med.

Vi kommer att lära oss om vad djuren gör under vintern, vad de äter samt hur de skyddar sig mot kylan, om de går i ide eller byter päls mm
I läroplanen står det;
Att barnen utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

 Vi har olika traditioner, som vi gärna uppmärksamma under höstterminen.
I läroplanen står det;

Att barnen känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla

och respekt för andra kulturer

 Halloween: I oktober firar vi Halloween. Vi skapar, bakar och bjuder in till en Halloweenfest för alla barn på Mimosan.

FN: I samband med FN-dagen arbetar vi mer intensivt med barnkonventionen. I vårt arbete använder vi våra dockor från Invisible friends och Stalfeldts bok om barnkonventionen Vi kommer att fortsätta denna termin med vår kontakt med barnhemmet i Tanzania där svenskarna Lisbeth och Daniel tar hand om föräldralösa barn.

Nobel: Vi kommer att uppmärksamma Nobeldagen genom att även detta år ordna en Nobellunch för alla barn på Mimosan. Vi kommer att läsa om Alfred Nobel, experimentera, ha en bal, äta en tre rätters lunch. Under lunchen tränar vi även ”vett och etikett”.  De som vill kommer uppklädda, även fröknarna!

Jul: Vi kommer som vanligt att ha en stämningsfull jul på Mimosan med julkalender, pepparkaksbak och Luciafirande. Vi kommer också att läsa om julen, varför firar vi jul och hur firade vi förr i tiden och hur firar man jul i andra länder?

Säkerhetsvecka:

Under denna vecka lägger vi stor vikt vid säkerhet. Vi lyssnar bland annat på ”112-sagor”, vi pratar om polisens, brandkårens och ambulansens arbete. Vi pratar om vad vi gör om det börjar brinna och hur vi kan hjälpa någon som gjort sig illa.  Vi tränar på numret till SOS-alarm genom en minnes-ramsa, provar på att ”ringa” SOS-alarm. Vi avslutar hela veckan med en brandövning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan

Ht 2017