Plan mot diskriminering

Vi har arbetat fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den arbetar vi fortgående och ser till att barnen samt personalen behandlar alla utifrån tanken om allas lika värde. Det är viktigt att ta tag i och följa upp en situation där någon behandlas annorlunda på grund av könstillhörighet, kulturell tillhörighet eller liknande, likväl som att arbeta i förebyggande syfte.

http://www.mimosan-montessori.se/wp-content/uploads/2017/09/Mimosans-plan-mot-diskriminering-och-kränkande-behandling-2017-2018.pdf