Föräldrakooperativet

Fakta om kooperativet
Montessoriförskolan Mimosan är en ekonomisk förening som bildades 1989, vars syfte är att driva en verksamhet inspirerad av Montessoripedagogiken. Den årliga föreningsstämman tillsätter en styrelse som ansvarar för ekonomin och annat som tillhör den löpande driften. Styrelsen som består av föräldrar är ytterst ansvarig för förskolan. Den pedagogiska verksamheten drivs av förskolans pedagoger samt förskolechefen.

Förskolan är ansluten till Svenska Montessoriförbundet, tillsammans med cirka 150 andra föreningar i Sverige. Varje förening är fri att tolka Montessoripedagogiken utifrån egna erfarenheter och prioriteringar.

Mimosan har en integrerad barngrupp med blandad åldersfördelning. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan barnen, både gällande ålder och kön.

Öppettider
Våra öppettider är 06.30- 18.30. Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på:
www.lidingo.se/barnochutbildning. På planeringsdagar och vid extraordinär personalbrist rycker föräldrar in för att vi skall kunna hålla öppet.

Föräldrakooperativ – vad innebär det?
Montessoriförskolan Mimosan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarnas engagemang är en förutsättning för att verksamheten skall fungera. Det tar lite tid i anspråk från din sida – men du får mycket tillbaka!

Informationen i ”Mimosans avsteg”

I enlighet med Lidingö Stads utbildningsnämnds beslut 2016-02-23 har Mimosan beviljats tillåtelse att ställa följande villkor för att bevilja plats på förskolan:

Huvudmannen (Mimosan) kan kräva följande insatser från ett barns vårdnadshavare för att kunna erbjuda barnet plats i huvudmannens förskola;

Jour – förskolan använder sig av ett joursystem där medlemmarna får hjälpa till i verksamheten. Joursystemet används när organisationen behöver hjälp och det inte finns vikarie att tillgå eller om det av ekonomiska skäl inte är lämpligt att ta in vikare. Hjälpen kan bestå av att arbeta i barngrupp.

Fredagsfröken – för att säkerställa en hög personaltäthet använder sig förskolan av ett system där medlemmarna får hjälpa till i verksamheten. Varje medlemsfamilj ska vara ”fredagsfröken” tillsammans med ordinarie pedagoger minst en gång per termin. Har familjen flera barn på mimosan är man fredagsfröken en gång per termin och placerat barn. Fredagsfröken består i att arbeta i barngruppen.

Rödakorsetutbildning -för att få att få arbeta i förskoleverksamheten ska medlemmen vart annat år genomgå en rödakorsetutbildning i ABC- Förstahjälpen som Mimosan tillhandahåller eller ha intyg på motsvarande utbildning (max 6 mån gammalt). Detta för att säkerheten ska vara hög även när medlemmar jobbar.

Utdrag ur belastningsregistret – för att få arbeta i förskoleverksamheten ska medlemmen årligen lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, blanketten gällande skola, förskola och barnomsorg. Blanketten lämnas under augusti månad till föreningens vice ordförande.

Styrelsearbete och andra ansvarsområden- medlemmarna förväntas delta i arbetet med att driva den ekonomiska föreningen och tilldelas årligen ett ansvarsområde, styrelseledamot eller annat ansvarsområde. Medlemmen förväntas utföra de uppgifter som faller inom det tilldelade ansvarsområdet vilket bland annat innebär kontakt med personalen gällande det som rör området samt att hålla styrelsen à jour med det som är aktuellt.

Städdagar – förskolan har två städdagar per år som medlemmarna ska delta i. Städdagarna infaller på en lördag.

Vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöten där de ges tid och utrymme till synpunkter och förslag på ändringar eller tillägg i verksamheten. Vi tar även vara på vårdnadshavarnas önskemål som kommer fram genom våra dagliga samtal. Vårdnadshavarna har stort engagemang i verksamheten.

Fördelarna med ett föräldrakooperativ är många:

  • Vårdnadshavarna får en naturlig insyn i verksamheten och ett nära samarbete med personalen
  • Barnens inbördes relationer blir starkare då vårdnadshavarna känner varandra och barnen träffas även utanför Mimosan
  • Frågor och problemställningar kommer upp tidigt och kan lösas direkt
  • Ekonomisk effektivitetDessutom gör engagemanget för Mimosan och våra barn att vi har trevligt tillsammans – så visst får vi mycket tillbaka av arbetet!

 

Styrelse för verksamhetsåret 2018:

Carl-Fredrik Risbecker, Kimmo Auriemma, Emma Pernald Jonson, Paula Dahl och Jessica Franzén